לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

טפסים

הסכם השתתפות במסגרות "ניצנים - בית חינוך" - תש"פ

הנחיות למילוי הטופס:

 

הורים יקרים,

יש לקרוא את נהלי ההרשמה, למלא את הטופס ולאשר את התנאים על מנת שתוכלו לרשום את ילדיכם להשתתף במסגרות החינוך של "ניצנים - בית חינוך"

בברכת שנת לימודים פוריה!

שם מלא
מין הילד/ה
צילום ושימוש בתמונות הילד/ה במהלך פעילות וחוגים לצרכי פרסום

התקנון

1 .חודשי פעילות
שנת הפעילות תחל ביום 02.09.2018 ותסתיים ב – 30.06.2019
2 .שעות הפעילות ונהלים:
" בית חינוך" יפעל במסגרת כותלי בית הספר
 מסגרת "בית החינוך" יופעל משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00 .
" בית חינוך" לא יפעל בימי ו' ערבי חג, חופשת סוכות, חנוכה וחוה"מ פסח ויהיה צמוד לחופשות
משרד החינוך 
 רשת "שחקים" ובית הספר שומרים לעצמם את הזכות לסיים את יום פעילות "בית חינוך" מוקדם
מהרגיל שלוש פעמים בשנה, ותבוא על כך הודעה מוקדמת
 רשת "שחקים" תהיה רשאית לשנות את מיקום "בית החינוך" במרחק סביר ממיקומו כיום
בידיעה של שבועיים מראש, בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצים אחרים
 לוח חופשות ופעילות יפורסם עם תחילת השנה
 ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:00 על המאחרים יוטל תשלום
נוסף בסך 50 ₪ עבור כל רבע שעה איחור או חלק מרבע שעה זו
 האיסוף ייעשה ע"י ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם,
עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, בטופס שיימסר בתחילת שנת הלימודים ע"י
צוות "בית חינוך", לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר, שלא הורשה ע"י ההורים בכתב,
כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין זה(מעל גיל 12)
 איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי
ראייה, אותה יש למסור לרכזת "בית חינוך הבית ספרית מראש9
3 .מסגרת בית החינוך:
 מובהר בזאת כי לא יופעל בית חינוך עבור קבוצה של פחות מ- 25 ילדים במקרה בו הוחלט שלא
לפתוח "בית חינוך" , נודיע להורים אשר רשמו את ילדיהם, וזאת עד ליום 10.09.2018
 רשת "שחקים" מתחייבת למנות רכז/ת בית ספרי ורכז/ת עירוני, אשר יהיו אמונים על הכשרת
הצוותים, פיקוח, בקרה וליווי
 הרכז/ת יקיים קשר עם ההורים לפי הצורך
 ההורה מאשר לצוות הבית ספרי להודיע לצוות "בית חינוך" על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות
הבוקר ושבו היה מעורב הילד (חום, חבלה וכיו"ב)
4 .ארוחות:
הילדים יקבלו ארוחות צהרים חמה, איכותית ,טעימה ומגוונת בפיקוח ובאישור משרד החינוך
5 .בריאות:
על ההורים לדווח למסגרת בית חינוך על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו
הבריאותי
אין לשלוח לצהרון ילד חולה. במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל
מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת מחלה - יש לצרף
אישור רפואי המאשר חזרתו לפעילות סדירה
הוריו של ילד המקבל תרופות יסדירו את מועדי קבלת התרופות שלא יחולו בשעות הפעילות של הצהרון.
ההורים מתחייבים ליידע את צוות בית חינוך על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 ההורים מתחייבים למלא טופס הצהרת בריאות של ילדם שיימסר להם ע"י צוות בית חינוך.
6 .הסעות:
במקרה חירום מסכימים ההורים כי ילד יוסע ברכב פרטי של איש צוות.
7 .אופן התשלום וועדת הנחות:
התשלום הינו שנתי ויגבה מראש עבור חודשים ספטמבר- יוני. ניתן לשלם במזומן, המחאות או כ"א.
*קיימת אפשרות לפנות לוועדת הנחות ע"פ הנחיות הועדה – יש לשלם את סכום הצהרון במקביל.
8 .ביטול רישום לפני פתיחת שנת הפעילות.
הפסקת פעילות ב"בית חינוך" מותנית בהודעה בכתב שתשלח לאישור רכזת "בית חינוך" של רשת
"שחקים".
9 .נוהל הפסקת פעילות.
א. בכל מקרה של קבלת הודעה על ביטול השתתפות ב"בית חינוך" ייגבה תשלום עד סוף החודש9
(תינתן אפשרות להשתתף בפעילות "בית חינוך" עד תום מועד התשלום).
ב. ניתן להגיש בקשה להפסקת השתתפות ב"בית חינוך" עד סוף חודש פברואר 
החזרי כספים יתבצעו עד ל30.3 ולאחר מכן לא יוחזרו כספי בית חינוך.
ג. אי השתתפות ב"בית חינוך" בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו.
ד. כל פיגור בתשלום יחויב בתוספת %5 לתשלום. 
ה. אי כיבוד צ'ק ע" הבנק (צ'ק שחזר) יחויב ההורה בעמלה של 27.50 ₪ .
ו. ההורים מסכימים כי אם לא יעמדו בכל התשלומים, רשת "שחקים" יהיו רשאים
להפסיק את מתן השירות לאחר מתן הודעה של שלושה ימים מראש ותפעל בכל דרך לגבות את
הסכומים שלא שולמו בגין הפעילות שנתנה.
ז. ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות רשת "שחקים" להפעיל את "בית חינוך"
במשך השנה כולה, תהיה רשת "שחקים" רשאית להחליט על ביטול המסגרת או צמצום
מסגרות במקרים הבאים:
 במידה ולא ירשמו ילדים במספר סביר המאפשר הפעלת המסגרת בתוכנית הרצויה כפי שצוין
לעיל.
 אם יחולו שינויים בלתי צפויים בכל מקרה, מתחייבת הרשת להודיע על הפסקת פעילות 01 יום
מראש, ובמקרה זה יבוטלו כל התשלומים הנוגעים לתקופה9
10 .נהלי התנהגות והרחקה מהצהרון:
 ילד אשר יתנהג בצורה אלימה, ולו הקלה ביותר יקבל אזהרה בנוגע להתנהגותו ע"י רכזת הצהרון
וההורים יקבלו מכתב דיווח על האירוע.
 מקרה אלימות נוסף יגרור הרחקה מהצהרון ליום אחד.
 במידה והתופעה תחזור בשלישית, הילד יורחק מהצהרון לצמיתות!
11 .ציוד:
 אין להביא לצהרון ציוד יקר ערך
 צוות הצהרון אינו אחראי לכל נזק או גנבה של ציוד אישי של תלמידים כגון טלפונים ניידים,
תכשיטים וכו'
הסכם זה יהיה כפוף לשינויים בהתאם להנחיות הרשות המקומית ו/או משרד החינוך או כל גורם אחר.
הנני מצהיר כי קראתי את תוכנו של ההסכם ואני מקבל את כל תנאיו


צרו קשר:
  • שחקים עפולה
  • קפלן 6
  • עפולה
  • 046591005
  • פקס: 046528798
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות