חיפוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר "מכללה בקהילה"

תקנון ותנאי שימוש באתר "מכללה בקהילה"

תקנון ותנאי שימוש באתר "מכללה בקהילה"

1. כללי

ברוכים הבאים לאתר הרישום של "מכללה בקהילה" (להלן: "האתר" ו/או "המכללה"). השירות המוצע במסגרת אתר זה בשירות מקוון כפוף לתנאים באים: 

1.1. המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם היוצר קשר עם האתר ו/או עושה בו שימוש בכל דרך וצורה שהיא. הניסוח להלן נוסח לצורך הנוחות בלשון זכר, יחיד, אך פונה לגברים ולנשים, יחידים ורבים.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל סוג שירות שיתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה למתנ"סים (להלן: "המכללה"). עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3. רישום לאתר מהווה הסכמה למשלוח עדכונים ופרסומות מפעם לפעם על ידי האתר. משתמש שאינו מעוניין לקבל פרסומות יוכל לבקש, לאחר ההרשמה, שלא לקבלן.


2. כשרות להשתמש באתר 

2.1. כל משתמש רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר, כפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

2.2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.3. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.


3. אחריות 

3.1. הגבלת אחריות האתר ותוכנו מוצעים ומוצגים כפי שהם ("AS IS") ולפי זמינותם ("AS AVAILABLE"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה למתנ"סים להתאמתו לצרכי משתמש כל שהוא. החברה למתנ"סים איננה מתחייבת כי האתר יוצג בצורה מיטבית בכל דפדפן ובכל מכשיר. השימוש באתר הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש ישא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. החברה למתנ"סים אינה מתחייבת כי האתר יעמוד בדרישות המשתמש, ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות, וירוסים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, בספקי האינטרנט וכיוב'.

3.2. המכללה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שימוש באתר, לרבות עוגמת נפש. מבלי לגרוע מהאמור, החברה למתנ"סים איננה ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או כל נזק אחר הנובע בצורה כל שהיא מהשימוש באתר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין טעויות או שגיאות בחומר המוצג באתר, אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר וכיו"ב, והכל, במישרין או בעקיפין, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

3.3. גלישה באינטרנט כרוכה בסיכונים כגון רוגלות, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ועוד. המכללה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מאלה, והמשתמש מתחייב לנקוט אמצעי הגנה מקובלים, לרבות תוכנות אנטי-וירוס, חומת-אש, הגנות נגד רוגלות וגיבוי תכני המחשב.

3.4. המכללה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המכללה, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את הרישום נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על הרישום בין מועד פרסום הרישום לבין מועד הרישום פי תנאיו, רשאית המכללה להודיע על ביטול רישום ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין.

3.6. האתר עשוי להכיל קישורים לפורטלים ושירותים אחרים באינטרנט לנוחות המשתמש, שאינם מופעלים על ידי המכללה (להלן: "פורטלים זרים"). הפניה לפורטלים זרים תיעשה על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת. החברה למתנ"סים אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות לפורטלים זרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.


4. זכויות יוצרים, קניין וסימני מסחר 

4.1. כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות בחומרים, תכנים, עיצובים, תוכנה, יישומים, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידאו, יצירות אודיו-ויזואליות, הקלטות, מוסיקה, עיצובים, טקסטים, תסריטים, תמלילים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: "תוכן"), שייכים לחברה למתנ"סים ו/או היא מחזיקה בזכויות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור החברה למתנ"סים. 
4.2. השמות, הלוגו וכל סימני המסחר באתר ו/או המצויים באתר הינם סימני מסחר רשומים, הינם מוגנים על פי דינים ואמנות בינלאומיות ואין לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכיו"ב, שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה למתנ"סים. אין לעשות באתר ו/או בתוכן האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.


5. פרטי משתמש ופרטיות 

5.1. במסגרת השימוש באתר תידרש הזנת פרטים אישיים. מסירת הפרטים שיסומנו כ"חובה" מהווה תנאי לשימוש ביישומים הדורשים מילוי פרטים.

5.2. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

5.3. המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. החברה למתנ"סים מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המידע ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט, ולפיכך היא לא תישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור. המשתמש מתחייב למסור מידע אמת בלבד.

5.4. בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס.


6. נוהל שכר לימוד וביטול רישום 

6.1. כללי 
6.1.1. תנאי להשתתפות בלימודים הינו הסדרת מלוא התשלום טרם תחילת הלימודים. 
6.1.2. דמי הרישום לא יושבו, אלא במקרה של ביטול הקורס על ידי המכללה. 
6.1.3. בעת ביטול הקורס על ידי המכללה תינתן אפשרות לקבלת זיכוי עבור השתתפות בפעילות קורס אחר בתוך 12 חודשים ממועד קבלת הזיכוי. 
6.1.4. המכללה רשאית לבטל את הקורס על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לא לקיים הקורס במתכונתו ו/או לשנות את מתכונת הלימודים בכל צורה שהיא. במקרה של ביטול הקורס על ידי המכללה יושבו לנרשם מלוא התשלומים אשר שולמו על ידו, לרבות דמי הרשמה, וזאת באופן יחסי ליתרת החודשים הנותרת.

6.2 החזר כספי 
6.2.1 בקשה לביטול הרישום ו/או הפסקת הלימודים תוגש באמצעות הודעה מראש ובכתב לאתר המכללה בכתובת דוא"ל michlala@matnasim.org.il ו/או באמצעות דואר רשום. הבקשה לביטול תכלול הנמקה ותסביר את הסיבה בגינה הנך מבקש/ת לבטל את הרישום. 
6.2.2 יש לוודא קבלת אישור בכתב על הודעת ביטול הרישום תוך 24 שעות ממשלוח ההודעה בטלפון 050-5755633. אישור המכללה על בקשת ביטול הרישום תימסר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אשר צוין בעת ההרשמה. כאסמכתא על הודעת הפסקת הלימודים בדואר רשום, ישמש האישור מהדואר על משלוח ההודעה בדואר רשום. 
6.2.3 למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה על הפסקת לימודים ורק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל על פי המפורט לעיל תיחשב לעניין זה. 
6.2.4 החזר כספי יינתן בכפוף למפורט להלן בלבד: 
6.2.4.1 הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד 30 ימים טרם מועד פתיחת הקורס - השבת מלוא תשלום שכר הלימוד, למעט דמי רישום. 
6.2.4.2 הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד 14 ימים טרם מועד פתיחת הקורס - השבת תשלום שכר הלימוד בניכוי 10% מעלות הקורס. דמי רישום לא יושבו. 
6.2.4.3 הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד 7 ימים טרם מועד פתיחת הקורס - השבת תשלום שכר הלימוד בניכוי 20% מעלות הקורס. דמי רישום לא יושבו . 
6.2.4.4 לאחר תחילת הלימודים לא יינתן כל החזר כספי.


7. הפסקת שימוש ושיפוי 

7.1. המכללה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

7.2. הנך מתחייב בזאת לשפות את המכללה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.


8. סמכות שיפוט 

8.1. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו. סמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש. 

8.2. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

8.3. ידוע לי שלבתי המשפט במחוז תל אביב יפו ו/או במחוז מרכז ו/או במחוז ירושלים תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך ומחלוקת שיתגלעו בין הסטודנט/ית לבין המכללה. 


9. שירות לקוחות 

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לטלפון 050-5755633.


10. אבטחת האתר 

האתר מאובטח לפי תקונני האבטחה המחמירים בישראל מסוג PCI ולפי דרישות חברות כרטיסי האשראי. 


11. שונות 

11.1. המכללה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה אישית לכל סטודנט מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.

11.2. ההנחיות המפורטות להלן תקפות לגבי כל סטודנט אשר נרשם למכללה ו/או הלומד בה וזאת אף ללא ידיעתו האישית בדברן.

 

צרו קשר:
  • שחקים עפולה
  • קפלן 6
  • עפולה
  • 046591005
  • פקס: 046528798
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות